Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Är vätgasbränsleceller eller batterier framtidens ”bränsle”?

Det finns inga tvivel om att elektrifierade fordon utgör en av nyckelfaktorerna för att uppnå en klimatneutral värld. Men huruvida det är vätgasbränsleceller eller elbatterier som i framtiden huvudsakligen kommer att möjliggöra detta och dominera på marknaden råder det större osäkerhet om. I denna artikeln kommer vi därför att diskutera och jämföra dessa två driftteknikers prestanda och egenskaper, i syfte att förstå den framtida marknadens utveckling.

Batteri- eller bränslecellsteknologi, vad är framtiden?

De senaste åren har fordonsindustrin genomgått betydande förändringar när det gäller alternativa drivmedel. Två framträdande tekniker som har fått stor uppmärksamhet är vätgasdrivna bränslecellsfordon och batteridrivna fordon. Detta då det ur ett hållbarhetsperspektiv finns signifikanta fördelar med både batteridrivna fordon och vätgasdrivna bränslecellsfordon eftersom dessa inte resulterar i några avgasutsläpp.

Likväl finns det nackdelar med båda alternativen. Framställningen av vätgas är för närvarande energikrävande och framställs oftast av el som härstammar från fossila bränslen. I de länder där elen huvudsakligen är ”smutsig”, då den produceras av kolkraft, kan batteridrivna fordon också bidra till stora mängder CO2-utsläpp. Batteridrivna fordon bidrar dock till negativa konsekvenser ur ett ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv även i i de länder som konsumerar grön el, på grund av hur utvinningen och återvinningen av material till batterier går till. Ovannämnda problem bedrivs det dock forskning på, och den tekniska utvecklingen går ständigt framåt inom både batteridrivna fordon och vätgasdrivna bränslecellsfordon. Sammantaget har båda alternativen potential att drivas av 100% förnybar energi i framtiden, och är jämförelsevis ett hållbart alternativ till fossil drivna fordon.

Vidare har batteridrivna elfordon hittills legat i framkant, och dessa förekommer i praktiken betydligt mer frekvent jämfört med vätgasdrivna bränslecellsfordon. Detta kan delvis förklaras av att vätgasdrivna bränslecellsfordon inte mötts av samma intresse under tidigare år, och därmed inte investerats i samma utsträckning. Laddningsinfrastrukturen är betydligt bättre för batteridrivna fordon, med många offentliga laddningsstationer och möjligheten att ladda i hemmet för privatpersoner. Vilket också möjliggjort en större efterfrågan på marknaden samt resulterat i en långsammare teknologisk utveckling av vätgasdrivna bränslefordon. Den hittills ringa infrastrukturen för distribution av vätgas, med få vätgasstationer, samt en komplicerad produktion och lagring är en utmaning i sig. Bränslecellsbilar har idag en verkningsgrad på 50%, vilket kan jämföras med batteridrivna elbilar som har drygt 80% i verkningsgrad.

Dock kan vätgasdrivna bränslecellsfordon tankas på ett par minuter på en tankstation, medan en full uppladdning av en batteridriven bil tar drygt en timme med snabbladdning och annars flera timmar. Dessutom innehåller väte 120 megajoule energi per kilo, medan ett batteri besitter 2–3 megajoule per kilo. Vilket möjliggör inte bara en snabbare laddningsprocess, utan även betydligt längre transportsträckor med vätgasdrivna bränsleceller

Idag återfinns batteridrivna fordon hos alla större fordonsaktörer. Exempelvis Volvo Group har, likt många andra, valt att huvudsakligen investera och satsa på batteridrivna fordon. Med det sagt har flera av de stora biltillverkarna har dock också tagit fasta på potentialen hos vätgasdrivna fordon och satsar aktivt på att utveckla denna teknik. Toyota är en av dem som satsar stort, men även aktörer som Hyundai, Honda, Renault och BMW har börjat tillverka bränslecellsbilar i mindre serier. Daimler (Mercedes-Benz) har också ingått ett samarbete med Volvokoncernen kring utvecklingen av vätgasdrivna fordon, vilket påvisar branschens tilltro till denna fordonskategori.

Vad är då att föredra och vad är framtidens ”bränsle”?

Forskare menar att vi inte bör ställa teknikerna emot varandra, utan att vi behöver båda. Batteridrivna fordon för kortare resor, och vätgasdrivna fordon för industriella tillämpningar som kräver tyngre fordon eller längre transporter. Det troliga framtidsscenariet är att båda fordonstyperna kommer existera parallellt. Framtida investeringar och forskning kan bidra till att stärka vätgasteknikens ytterligare position och att göra den till ett mer konkurrenskraftigt alternativ på fordonsmarknaden. När världen kommit längre i omställning till förnybar energi lär vätgasdrivna bränslecellsfordon vara ett väldigt bra alternativ oavsett. Men i dagsläget, med en kortare framtidhorisont, ser marknaden för batterier ljusare. Både av ekonomiska skäl, då den tekniska utvecklingen och forskningen talar för att vätgasdrivna bränslecellsfordon kommer att vara dyrare än batteridrivna under en lång tid framöver, men också av miljömässiga skäl med hänsyn till dess lägre effektivitet.


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.