Branschvinnare i Sverige 2023

Nyheter från HandelsConsulting

Transparens – en nödvändighet och en framgångsfaktor för det moderna företaget

Forskning från Göteborgs universitet, och en rapport från Svensk Handel, påvisar att konsumenter värdesätter samt medvetet eftersöker transparens, autenticitet och ärlighet hos företag. Att aktivt verka för transparens blir därmed allt mer affärskritiskt för alla verksamheter. Transparens är att beakta som en nödvändighet för fortsatt framgång, men också som en potentiell konkurrensfördel. I den här artikeln kommer vi att lyfta vilka fördelar det finns med att vara transparent som företag och hur man kan verka för det.

Transparens är en nödvändighet för det moderna företaget

I dagens affärsvärld är transparens inte bara ett angenämt attribut, utan en betydande faktor för det moderna företagets framgång. Att vara transparent som företag innebär att vara ärlig i kommunikationen med sina intressenter, innefattande nuvarande och potentiella anställda, leverantörer, samarbetspartners, medborgare och framförallt sina kunder. Det gäller att kommunicera öppet inte bara vad man vill göra, utan även vad man faktiskt gör – positivt som negativt. Således skapar företaget förtroende och etablerar långsiktiga relationer med sina intressenter.

Genom att även vara öppen med företagets värderingar, affärsprinciper och värdekedjor kan företaget skapa en ännu mer positiv varumärkesuppfattning hos sina kunder och intressenter. Detta är särskilt viktigt numera, då kunder är mer medvetna och informerade än någonsin tidigare. De förväntar sig att företag ska vara transparenta och ge dem insyn i produkter, tjänster och affärspraxis. Därför innebär transparens inte enbart ytterligare en konkurrensfördel relaterad till ett starkare varumärke, utan också ytterligare en konkurrensfördel då ökad transparens möjliggör att man som företag kan differentiera sig från sina konkurrenter. Lyckas man med detta kan man förvänta sig fler kunder, och framförallt mer lojala kunder.

Ytterligare en fördel med att vara transparent som företag är att man är betydligt bättre rustad vid eventuella kriser och ryktesspridning. Genom att vara öppen och ärlig skapar man förutsättningar att som företag hantera kriser på ett mer effektivt sätt, för att undgå ett skadat varumärke. I synnerhet ger det företag en möjlighet att själva äga sin historia. Även om det framkommer att ett företag misskött sig i en fråga kan organisationen peka på allt annat positivt man åstadkommit eller arbetar för. Med detta sagt innebär transparens att det är av största vikt att man som företag håller sina löften och att man har en hög efterlevnad av uttalade värderingar samt aktiviteter. Då transparens med god efterlevnad resulterar i flera konkurrensfördelar, och i och med den förväntan som finns om transparens hos flertalet intressenter, är det något som investerare och finansmarknaden värdesätter hos företag. Genom att vara transparent i sitt arbete med exempelvis ESG och företagsstyrning kan företag därmed ha enklare att attrahera investerare och säkra finansiellt stöd.

Så hur kan man då som företag agera för att öka sin transparens?

  1. Kommunikation: Se till att ha en tydlig och öppen kommunikationsstrategi. Var ärlig och transparent i all kommunikation med samtliga intressenter. Dela relevant information om företagets prestationer, utmaningar och framsteg regelbundet.
  2. Informationsdelning: Tillhandahåll nödvändig information till kunder och intressenter för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut. Det kan inkludera produktinformation, prissättning, hållbarhetsprinciper, verksamhetsrapporter och policyer. Se till att informationen är lättillgänglig på företagets webbplats och andra relevanta kanaler.
  3. Hållbarhetsrapportering: Integrera hållbarhetsrapportering i företagets verksamhet och kommunicera öppet om era hållbarhetsmål, prestationer och framtida planer. Detta inkluderar att redovisa miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och god företagsstyrning.
  4. Skapa öppna plattformar som uppmuntrar till feedback: Ge möjlighet för era kunder att lämna recensioner och dela sina åsikter. Detta skapar öppenhet och transparens genom att visa både positiva och negativa omdömen, samt öppnar upp möjligheten för företaget att bemöta feedbacken.
  5. Tydliga policyer och processer: Ha tydliga policyer och processer för olika aspekter av företagets verksamhet, inklusive etik, integritet och dataskydd. Kommunicera dessa policyer klart och se till att de efterlevs konsekvent i hela organisationen. Säkerställ även att hela företagets värdekedja lever upp till dessa.
  6. Uppriktighet och ärlighet: Var ärlig och upprätthåll en hög grad av etik och integritet i alla aspekter av företagets verksamhet. Undvik överdriven marknadsföring, vilseledande påståenden eller döljande av negativa händelser eller information.
  7. Säkerställ compliance och redovisning: Följ alla lagar och regler som gäller för företaget och redovisa nödvändig information till myndigheter och andra intressenter. Var transparent i redovisningen av företagets ekonomiska resultat och förvaltning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att transparens är en strategi som resulterar i flertalet konkurrensfördelar, som bidrar till att säkra företagets framgång samt att stärka företagets konkurrenskraft. Inte bara då det skapar förtroende och stärker relationen med intressenter, utan då det också stärker varumärket och möjliggör differentiering. Dessutom har man som företag bättre chanser att hantera kriser och styra narrativet, samt att attrahera kapital.


HandelsConsulting bidrar med den senaste kunskapen från Handelshögskolan till Sveriges näringsliv. Vi har genom åren bistått företag och organisationer med insikter om hur företag bör arbeta strategiskt för att minimera risker, och har erfarenhet av att utveckla affärsplaner samt att genomföra konkurrentanalyser. Ta en titt på vårt tjänsteerbjudande för att se hur vi kan hjälpa ert företag eller organisation.

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.