Branschvinnare i Sverige 2023

HandelsConsultings integritet- och personuppgiftspolicy

Inledning
Denna policy ska tillämpas i situationer där HandelsConsulting, org.nr 556551-6183 behandlar personuppgifter.

Skyddet av personuppgifter är centralt för oss i vårt arbete. Vi hoppas att denna integritets- och personuppgiftspolicy hjälper dig förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar den.

Vad omfattar denna policy?
Policyn omfattar alla personuppgifter som HandelsConsulting erhåller från eller på vägnar av dess medarbetare, klienter och andra med vilka HandelsConsulting har affärsrelationer, information som lämnas av fysiska personer på den webbplats HandelsConsulting tillhandahåller samt HandelsConsultings rutiner för insamling och hantering av information. 

Genom att använda Webbplatsen godkänner du användningen av din information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att lämna information via Webbplatsen, ger du ditt samtycke till den hantering av personuppgifter som är beskriven nedan.

Policy och vägledning
Vi bryr oss om din personliga integritet
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt och nedan angivna principer. All vår personal är skyldig att förstå och arbeta efter vår personuppgiftspolicy.

Med ”personuppgift” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, kontonummer, kundnummer, betalkortsnummer, mejl etc.

Personuppgiftsansvariga eller biträden?
För vissa tjänster och uppdrag kommer vi att typiskt sett vara personuppgiftsansvariga, så som kvalificerade uppdrag där våra uppdragsgivare inte kan eller har möjlighet att instruera oss i vad vi ska göra och hur vi ska utföra uppdraget. För andra tjänster och uppdrag kommer vi att vara personuppgiftsbiträden, vanligen vid konsultuppdrag. Då upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal.

De personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål
Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för utförandet av våra tjänster eftersom vi behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra uppdrag i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Vi samlar också in personuppgifter för att kunna lämna information och erbjudanden om aktiviteter, utbildningar och nätverk. I samband med att du via vår webbplats, per telefon, mejl eller brev beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra kurser och seminarier, registreras du.

Du kan ibland även välja att registrera dig för att till exempel få tillgång till specifikt innehåll, delta vid ett evenemang, svara på en undersökning, eller efterfråga information kring specifika intresseområden. Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster eller produkter och för att personifiera och förbättra vår webbplats. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller för att skicka reklammaterial eller kommunikation avseende tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig samt uppföljning för utveckling och förbättring av HandelsConsultings tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på vår webbplats. Du kan även när som helst ta tillbaka ditt samtycke om vår personuppgiftshantering och vi är då skyldiga att enligt lag ha dina personuppgifter ute ur våra system inom fem månader.

Personuppgifter som vi erhåller från dig
Vi samlar in dina personuppgifter när du:

  • anlitar oss, 
  • anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, 
  • tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., 
  • svarar på enkäter och deltar i undersökningar, 
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och 
  • söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 


Personuppgifter som vi erhåller från annan
Om du är anställd eller kund hos en klient till oss, kan vi också komma att erhålla dina personuppgifter från denne i anledning att vi ska utföra ett uppdrag. I dessa fall kan vi vara personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden beroende på uppdraget.

I dessa fall samlar HandelsConsulting således inte in personuppgifter direkt från dig som registrerad, utan erhåller dina personuppgifter från klienten. För att säkerställa skydd för dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling i dessa fall, är det klientens ansvar att informera dig om att dina personuppgifter överförs till HandelsConsulting.

Information om personuppgiftsbehandling för vår webbplats
Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis namn, adress, nuvarande titel, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress.

HandelsConsulting begränsar den information som inhämtas från webb-besökare till det minimum som krävs för att uppfylla besökarens begäran eller beställning. Om inte obligatoriska uppgifter begärs, ska besökaren underrättas om att sådan information inte är ett krav vid tidpunkten för insamling av sådana uppgifter.

Information om särskilda kategorier av personuppgifter
HandelsConsulting behandlar inte s.k. särskilda kategorier av personuppgifter (såsom ras eller etniskt ursprung, religiös, politisk eller filosofisk övertygelse, hälsa eller sexuell läggning, genetiska eller biometriska uppgifter), såvida det inte finns någon rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse för oss vid rekrytering, anställning, eller för de tjänster som vi utför, att göra detta.

För vissa av våra tjänsteuppdrag kan det krävs att du lämnar information som utgör Särskilda kategorier av personuppgifter. Du kommer att uppmärksammas om detta om du väljer att anlita oss för utförandet av sådana tjänster.

Om du frivilligt lämnar särskilda kategorier av personuppgifter till oss, utan att detta begärs av oss, betraktar vi detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, till exempel inför ett seminarium om att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Legal grund för att behandla dina personuppgifter
Den legala grunden för behandling av personuppgifter varierar beroende på våra uppdrag.

För de flesta rådgivningsuppdrag är den legala grunden för behandling vårt berättigade legitima intresse, eftersom uppdraget i annat fall inte kan utföras till fullo enligt uppdragsbeskrivningen och vårt åtagande. En uttömmande behandling av all typ av information, inklusive personuppgifter, behövs för uppdragets utförande. Vi gör en bedömning av vilka personuppgifter som är nödvändiga i varje enskilt fall.

I de fall kunden är en fysisk person är den legala grunden fullgörande av avtal. I vissa fall kan den legala grunden bygga på en rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, rätt att begära begränsning, dataportabilitet eller invända mot behandling. Har frivilligt samtycke givits kan detta dras tillbaka. Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen, vilket innebär Integritetsskyddsmyndigheten.

I de fall vi är personuppgiftsansvariga kan du utkräva dessa rättigheter direkt av oss. Om vi är personuppgiftsbiträden, ska du istället vända dig till den personuppgiftsansvarige från vilken vi erhållit personuppgifterna, för att utöva dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för marknadsföring och liknande ändamål har du rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar och lagrar dina personuppgifter
Vi ansvarar för att dina personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

I vissa fall kan dock HandelsConsulting behöva lagra uppgifter en längre tid enligt lag.

Överföring av dina personuppgifter
För utförande av våra uppdrag kan överföring av personuppgifter till annan till tredje man eller annan part, som exempelvis myndigheter, ske om det är nödvändigt för uppdragets utförande.

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till andra i syfte att förmedla information till dig som kan vara av intresse och för att genomföra marknads- eller andra undersökningar. Personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i syfte att kunna besvara dina förfrågningar, som en del i en företagstransaktion såsom en försäljning, omorganisation, samgående eller uppköp, eller där dessa parter hanterar information på vårt uppdrag.

Genom personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att personuppgifter får överföras i varje enskilt uppdrag och fall, om personuppgifter måste överföras till land utanför EU/EES.

De personuppgifter som du lämnar på vår webbsida eller i våra sociala medier kommer vi att behandla med största respekt för din integritet. Vi kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut uppgifter om någon besökare till någon icke närstående tredje part utan att först underrätta besökaren och inhämta uttryckliga tillstånd och godkännande.

Överföring av personuppgifter kan komma att ske till länder eller regioner utan motsvarande regler för dataskydd som gäller på din hemvist.

I de fall där sådan överföring av personuppgifter till annat land, inom eller utom EES området, kan komma ifråga kommer detta att anges särskilt i samband med att personuppgifterna inhämtas. Genom att lämna personuppgifter till HandelsConsulting via HandelsConsultings webbplats samtycker du även till att dessa personuppgifter överförs till mottagaren i det angivna landet.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

Informationsintegritet
Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risken för de personuppgifter vi behandlar. Vi skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse genom såväl utbildning av vår personal om hur personuppgifter får hanteras, som genom effektiva och anpassade tekniska system. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via HandelsConsutlings webbplats. Dessa anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.

Vi följer givetvis även de riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheten anger för incidentrapportering.

Besökaridentifiering – cookies
Vår webbplats samlar in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplats. För att tillse att HandelsConsulting webbplats håller god standard, och för att kunna förbättra navigeringen på webbplaten använder vi eller vår/a tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och webb-beacons (elektroniska bilder som tillåter vår webbplats att räkna antalet besökare som besökt en viss sida och för att komma åt vissa cookies) för att samla in aggregerade data. Du som användare kan i din webbläsare radera kakor som lagrats tidigare.

Länkar
Alla besökare bör vara medvetna om att vår webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Skydd för barns personliga integritet
HandelsConsulting är medvetet om vikten av att skydda barns personliga integritet i den interaktiva online-världen. HandelsConsutlings webbplats i Sverige, som omfattas av denna personuppgiftspolicy, är inte anpassade till eller avsedda för barn som är 13 år eller yngre. Det är inte HandelsConsutlings policy att medvetet samla in eller spara information om personer som är under 13 år.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy
HandelsConsulting förbehåller sig rätten att komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i gällande rätt.

Denna personuppgiftspolicy kan kompletteras av personuppgiftspolicyer som är mer specifika för vissa delar av vår webbplats, till exempel rekrytering. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information.

Ingenting häri är avsett att skapa ett avtalsförhållande mellan HandelsConsutling och någon användare som besöker HandelsConsultings webbplats eller lämnar identifierbara uppgifter av något slag.

Tillsyn och efterlevnad
HandelsConsulting genomför årlig utvärdering för att mäta efterlevnaden av denna policy.

Rapportering
Överträdelse av denna policy ska rapporteras via lämpliga kanaler. Rapportering kan ske anonymt och utan risk för repressalier.

Frågor och kontakt
Om du har några frågor eller vill utöva din rätt så som registrerad emot ser vi att du hör av dig till info@handelsconsulting.se

Besöksadress: Viktoriagatan 9, 411 25, Göteborg

Ikraftträdande
2021-01-01

Tillbaka till föregående sida

Prenumerera på HandelsConsultings nyhetsbrev

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss på HandelsConsulting och hur vi kan hjälpa ditt företag? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Evelina Spaanheden

Evelina Spaanheden, VD

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och ta del av värdefulla insikter.